Schutzrecht - Das 2-Zustands-Multiple-N-Verfahren zur Kalibrierung vektorieller 4-Messstellen-Netzwerkanalysatoren

Ilona Rolfes, Burkhard Schiek

Patentnummer DE10116388A1, April 2001

Tags: